Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kominy przemysłowe stanowią dość specyficzną grupę konstrukcji przemysłowych, gdyż należą do budowli smukłych i wysokich, w których dynamiczne działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem, a oprócz tego warunki użytkowania narzucają specjalne wymagania w zakresie ochrony termicznej itp. Kominy przemysłowe spełniają na ogół służebną rolę w procesie produkcyjnym, odprowadzając spaliny, parę wodną i inne gazy w wysokie warstwy atmosfery. Rola kominów przemysłowych jest ważną nie tylko z uwagi na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego, lecz również ze względów ochrony środowiska, wymagających budowy coraz wyższych-trzonów, przekraczających już wysokość 300 m. Kominy są najczęściej konstrukcjami wolno stojącymi, o kształcie smukłej rury cylindrycznej lub zbieżnej. Trzon komina może być żelbetowy, stalowy lub. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przeważająca część fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny jest projektowana i wykonana z betonu. W przypadku projektowania fundamentu pod maszynę IV kategorii dynamicznej i bardzo dużym znaczeniu gospodarczym zaleca się stosować beton o szczególnej wysokiej jakości, starannie zaprojektowany, odznaczający się jednorodnością, małą skurczliwością i wysoką wytrzymałością. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny są zbrojone konstrukcyjnie oraz na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Do zbrojenia atropowanego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych stosuje się stal klasy A-O i A-I (seos i St3S) , natomiast stal zbrojeniowa klasy A-II i A-III może być używana pod warunkiem sprawdzenia konstrukcji na rozwarcie rys lub wyjątkowo przy traktowaniu tych gatunków stali pod względem wytrzymałościowym jak stali A-I. Do konstrukcyjnego zbrojenia fundamentów można stosować dowolne gatunki stali, przy czym na ogół używa się stali niższych gatunków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przyrządy służące do mierzenia natężenia prądu nazywamy amperomierzami. Dodatnim kierunkiem prądu elektrycznego nazwano kierunek, w którym źródło prądu przenosi materialne cząstki mające ładunek dodatni. W źródle prądu stałego kierunek ten odpowiada kierunkowi przepływu prądu przez odbiornik od zacisku ze znakiem + do zacisku ze znakiem-, np. przez lampę elektryczną. Cząstki mające ujemny ładunek dążą w przeciwnym kierunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do odbiorników jednofazowych zaliczamy żarówki, kuchenki elektryczne itp. Odbiorniki te mają dwa styki (kontakty), jak gdyby miały jeden opór lub uzwojenie. Trójfazowe odbiorniki są to połączenia trzech jednofazowych odbiorników. Mają one trzy uzwojenia albo trzy opory. Zaliczamy do nich: trzyfazowe silniki elektryczne, trzyfazowe przyrządy do ogrzewania itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Końcówki uzwojenia rotora są doprowadzone do pierścieni. Na przedłużeniu osi generatora prądu zmiennego ustawiony jest generator prądu stałego zwany wzbudnicą. Zadaniem wzbudnicy jest dostarczanie prądu stałego uzwojeniom magnesów rotora. Dopływ prądu odbywa się przez szczotki , które są ustawione na pierścieniach rotora. Przedstawia uproszczony schemat prądnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli napięcie 100 woltów dołączyć do uzwojenia z większą liczbą zwojów, tzn. do uzwojenia mającego 2000 zwojów, to na uzwojeniu z ilością 1000 zwojów otrzymamy napięcie 50 woltów. W odróżnieniu od transformatorów jednofazowych transformatory trójfazowe mają rdzeń trzykolumnowy. a każda kolumna ma dwa uzwojenia. Transformator trójfazowy ma łącznie sześć uzwojeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rdzeń, łącznie z uzwojeniami wstawia się do stalowej skrzynki napełnionej olejem mineralnym, służącym do wzmocnienia izolacji i chłodzenia uzwojeń. Na pokrywie skrzynki transformatora umieszcza się porcelanowe izolatory, przez które przechodzą metalowe sworznie łączące uzwojenia z siecią. Transformator obniżający: a) wysokie napięcie – 1 000, 10000, 35 000 woltów, b) niskie napięcie – 133, 230, 400 woltów. Moc transformatorów stosowanych w rolnictwie wynosi od 5 do 1 350 kilowolt-amperów. Linia wysokiego napięcia składa się z podpór i podwieszonych lub sztywno umocowanych izolatorów oraz stalowych przewodów, po których przesyła się energię elektryczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Do odbiorników zaliczamy urządzenia i maszyny, które, pobierają energię elektryczną. Dzielimy je głównie na: lampy, silniki oraz ogrzewające przyrządy elektryczne. Lampy elektryczne. Najbardziej rozpowszechnionym odbiornikiem elektrycznym jest żarówka. Pierwszą żarówkę wynalazł rosyjski elektrotechnik A. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do rozprowadzenia ścieków po polach służy system doprowadzalników. W szczególności nie zachodzi konieczność utrzymywania i wykaszania skarp bujnie porastających chwastami oraz konieczność oczyszczania koryt ziemnych z namułu. Ścieki z odprowadzalników są doprowadzane do kwater zalewowych za pomocą korytek betonowych lub drewnianych, równocześnie w kilku punktach, zaś zalewu kwatery wynosi zazwyczaj 1-2 dn, po czym pG upływie 1t2 dn ścieki wsiąkają całkowicie w glebę; następuje przerwa 2- do 6- tygodniowa i kwatera jest zalewana ponownie. Ze względu na wsiąkanie ścieków w glebę z chwilą rozpoczęcia zalewu teoretyczna wysokość dawki polewowej (200-400 mm) daje w rzeczywistości o ok. 50% niższą warstwę zalewu, zależnie od jego intensywności i rodzaju gleby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Na łąkach wskutek doprowadzenia niezbędnych składników nawozowych oraz przy parokrotnym koszeniu siano z łąk nawodnianych ściekami zawiera kilkakrotnie więcej białka surowego (15-201>/0, a niekiedy i więcej) niż siano z łąk nie nawodnianych, zazwyczaj zbyt późno koszonych. Suszenie soczystych traw z pól irygowanych nastręcza wiele trudności. We Wrocławiu nieznacznie podsuszoną trawę po skoszeniu zawozi się do suszarni cieplikowych, w, których produkuje się wysokowartościową paszę, tzw. susz siano – mączka zawiera ok. 20% białka surowego, jest wolne od zarazków i jaj pasożytów, może być przez dłuższy czas przechowywane i przesyłane na duże odległości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries