Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD MASZYNY Ogólne zasady projektowania fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny odnoszą się przede wszystkim do fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie lub za pośrednictwem wibroizolacji, a także stropów i wolno stojących pomostów obciążonych maszynami. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny należą do konstrukcji przemysłowych, o takich samych rozwiązaniach materiałowych i wykonawczych, jakie występują w innych konstrukcjach budowlanych, a zatem przy ich projektowaniu należy uwzględnić wymagania norm materiałowych i norm projektowania w zakresie konstrukcji betonowych i żelbetowych, stalowych, gruntów budowlanych itp. Specyfika obciążeń i oddziaływań dynamicznych, charakterystyki dynamiczne podłoża gruntowego, wpływ zmęczenia materiałów i inne warunki narzucone przez technologię danego przemysłu wymagają jednak określenia odrębnych zasad projektowania fundamentów i konstrukcji obciążonych dynamicznie. Takie zadanie spełnia norma PN-80/B-03040 1J zawierająca wymagania oraz wytyczne obliczenia i projektowania omawianych konstrukcji przemysłowych. Nowa wersja normy PN/B-03040 (w porównaniu do st3- rej z 1967 r.) wprowadziła pojęcia stanów granicznych, obciążenia charakterystyczne i obliczeniowe, rozszerzyła i uściśliła pewne podstawowe pojęcia, warunki i zalecenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny powinny zawierać: 1) techniczną charakterystykę maszyny, na którą składają się Następujące dane: nazwa, typ, rok produkcji, zakład produkcyjny, moc, liczba obrotów lub. uderzeń na minutę, masa całkowita, masa części ruchomych itp. 2) rysunki dyspozycyjne fundamentu, z zaznaczeniem wartości i miejsc przyłożenia obciążeń statycznych i dynamicznych (w tym sił działających na śruby kotwiące); na rysunkach tych powinny być również podane wymagania dotyczące elementów stalowych, które należy osadzić w betonie, dla potrzeb montażu i eksploatacji maszyn, 3) rysunki fundamentów, kanałów i obiektów przylegających do fundamentu, 4) inne wymagania dotyczące sztywności i odkształcalności fundamentu. Wymienione wyżej założenia technologiczne powinny być uzupełnione przez: – dane geotechniczne o warunkach gruntowych i wodnych w podłożu fundamentu, zgodnie z PN-74/B-03020, – dane o budynku, w którym maszyna ma być usytuowana, a w szczególności o wrażliwości otoczenia maszyny na wpływ drgań mechanicznych, – dane o wrażliwości na drgania dalszego otoczenia maszyny, jeżeli. zachodzi obawa szkodliwego wpływu na większą odległość (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Najpowszechniejszym źródłem drgań mechanicznych, występujących w obiektach budownictwa przemysłowego, jest ciągła praca maszyn i ich działania dynamiczne. Wszystkie maszyny można podzielić na dwie grupy, z uwagi na ich charakter pracy i występujące działania dynamiczne: Kategorie dynamiczności maszyn 1) maszyny o ustalonym ruchu okresowo-zmiennym, przy którym siły dynamiczne działające na fundament są okresowymi siłami bezwładności (maszyny o działaniu nie udarowym: obrotowe, korbowe, czyli tłokowe itp.); 2) maszyny o nieustalonym ruchu zmiennym nieregularnie, gdzie siły dynamiczne działając na fundament występują w postaci serii wstrząsów, uderzeń (młoty, kruszarki) lub pojedynczych impulsów. Klasyfikacja maszyn w zależności od funkcji gospodarczej I bardzo duże dla całej gospodarki państwowej II duże dla gałęzi przemysłu III średnie dla zakładu produkcyjnego IV małe dla jednego wydziału w zakładzie Przy obliczeniach dynamicznych konstrukcji wsporczych pod maszyny, a także przy projektowaniu wibroizolacji itp. ważne jest dokonanie-wstępnej oceny dynamiczności danej maszyny lub zespołu maszyn. Do tego celu służy na ogół podział maszyn na kategorie dynamiczności, w zależności od charakterystyki pracy maszyny i jej wielkości lub z uwagi na wartości obciążeń dynamicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Obliczenia dynamiczne fundamentów lub konstrukcji wsporczych obciążonych maszynami stanowią podstawę oceny stanu granicznego drgań tych konstrukcji. Po obliczeniu amplitud drgań wymuszonych należy dokonać oceny ich wartości liczbowych w stosunku do wyznaczonych dopuszczalnych amplitud drgań wymuszonych. Stany graniczne drgań fundamentu lub konstrukcji wsporczej mogą być ustalone w odniesieniu do następujących kryteriów: a) niezawodna, ekonomiczna praca samej maszyny, b) zakł6cenia powodowane w otoczeniu przez pracę maszyny a odbierane przez ludzi oraz wrażliwe na drgania instrumenty i urządzenia, c) wpływ rozchodzących się drgań na obiekty budowlane znaj- dujące się w pobliżu pracujących maszyn. Amplitudy dopuszczalne można wyznaczać według każdego z wymienionych kryteriów, ale na ogół warunki podane w poz. b) i c) ograniczają dodatkowo wartości amplitud wynikające z warunku niezawodnego użytkowania samej maszyny (poz.a). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wibroizolacja – to właściwe zastosowanie odpowiednich przekładek i elementów sprężystych, w celu ograniczenia i zmniejszenia przenoszenia drgań mechanicznych od ich źródła na otoczenie (wibroizolacja czynna) lub w celu ochrony wrażliwego na drgania urządzenia lub budynku od zakłóceń pochodzących z zewnątrz (wibroizolacja bierna). Jako techniczne środki wibroizolacyjne zastosuje się: a) przekładki lub podkładki sprężyste w postaci płyt, tafli i warstw z gumy, korka, filcu, drewna, tworzyw mikroporowatych i innych materiałów o odpowiednich właściwościach mechanicznych, b) pojedyncze elementy sprężyste w postaci wibroizolatorów (zwanych też amortyzatorami) sprężynowych gumowych lub gumowo-metalowych, złożonych, specjalnych itp. Wibroizolacja jest powszechnie uznanym środkiem dla skutecznej i łatwej ochrony przed drganiami różnych obiektów i urządzeń, dla zmniejszenia sił zakłócających dla polepszenia warunków pracy urządzeń, konstrukcji i ludzi. Na całym świecie obserwuje się szeroki rozwój produkcji materiałów i wyrobów wibroizolacyjnych, dostosowanych dla celów budownictwa przemysłowego , komunalnego 1 powszechnego. Wibroizolatary produkowane przez znane i wyspecjalizowane zakłady są dobrze reklamowane, łatwe do nabycia, odznaczają się skutecznością, trwałością i dużą wytrzymałością. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ŹRODŁA ZAKŁOCEŃ DYNAMICZNYCH Jako główne zakłócenia dynamiczne w budownictwie można przyjąć drgania mechaniczne ciągłe lub krótkotrwałe (zwane wstrząsami) wymuszone lub wzbudzone następującymi przyczynami: 1) pracą maszyn i urządzeń mechanicznych, 2) ruchem pojazdów szynowych, 3) ruchem ciężkich pojazdów kołowych lub gąsienicowych, 4) ruchem tłumu ludzi, 5) wbijaniem pali lub ścian szczelnych, 6) zagęszczeniem gruntów, 7) wybuchami w kamieniołomach itp., 8) przelotem samolotów i rakiet, 9) działaniem sił przyrody (wpływy sejsmiczne i inne) wymienione wyżej źródła drgań i wstrząsów są w rozny sposób zależne i kontrolowane przez człowieka. Zagęszczenie mechaniczne gruntów, wbijanie pali itp. można np. zakwalifikować do źródeł drgań ,całkowicie uzależnionych i kontrolowanych przez człowieka. Wzbudzenie drgań ruchem pojazdów zwykłych i szynowych jest wprawdzie zależne i kontrolowane przez człowieka, ale tylko w ograniczonym zakresie, natomiast działanie czynników przyrody należy zaliczyć do źródeł niezależnych i prawie nie kontrolowanych przez człowieka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

1: es przestrzeń wystawowa dla Pawilonu Rumuńskiego na Biennale w Wenecji.
Projekt został zaprojektowany przez architektów Romina Grillo, Cipriana Răşoiu, Liviu Vasiu, Matei Vlăsceanu i Tudora Vlăsceanu.
Zdjęcia i opis architekta po przerwie.
Założenie projektu zatytułowanego.
1: ., który będzie wystawiony w Pawilonie Rumuńskim od Giardini di Castello, jest radykalne: architektura jako tłumaczenie unikalnej idei, ostatecznie definiującej i definiującej przestrzeń, w której mieszkamy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zawarty w ściekach drobny osad mineralny, w ilości 140-600 g/m zapełnia pory gleby, zmniejszając jej przepuszczalność i przewiewność. Wielokrotne nawodnianie ściekami wpływa przeto na zmianę gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Przy zastosowaniu wyższych dawek rocznych następuje zubożenie gleby w wapno, co powinno być wyrównane za pomocą kresowego wapnowania w ilości 2f} q CaO/ha co 4 lata. Gleba pól irygowanych wskutek zmniejszenia przewiewności i wystąpienia innych niekorzystnych objawów (m. in. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘murator prenumerata’

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W związku z tym Ministerstwo Nauki i Rozwoju Technologicznego zainicjowało utworzenie nowego Centrum Promocji Nauki, aby zlikwidować przepaść między naukowcami a społeczeństwem jako całości, kształcąc młodsze pokolenie i przekazując naukowe metody, które wpływają na rozwój nauki.
budowanie dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego otwartego na wyzwania przyszłości i odgrywanie kluczowej roli w lepszej jakości rozwiązań życiowych i afirmacji gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie jako całości.
Tematem konkursu architektonicznego jest przygotowanie Wstępnego projektu architektonicznego dla nowego budynku: Centrum Promocji Nauki.
Wymagane jest również przedstawienie koncepcji urbanistycznych i architektonicznych dla pozostałej części Bloku 39, w którym znajduje się kampus uniwersytecki (np.
Uniwersytety w Belgradzie: elektrotechnika, matematyka, fizyka i Wydział Nauk Organizacyjnych). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries