Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

PODSTAWOWE POJĘCIA DYNAMIKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Podane dalej wiadomości ogólne z zakresu dynamiki budowli ograniczono do niezbędnych określeń, wzorów i definicji, potrzebnych przy projektowaniu fundamentów pod maszyny oraz innych konstrukcji przemysłowych obciążonych dynamicznie. Ruchem drgającym lub krótko drganiami nazywa się taki proces, w którym jakakolwiek wielkość fizyczna, charakteryzująca ten proces, doznaje kolejno wzrostu i zmniejszania swej wartości w funkcji czasu. Drgania mechaniczne konstrukcji budowlanych polegają więc na tym, że poszczególne punkty ciała sprężystego wielokrotnie zmieniają swoje położenie , przechodząc przez położenie równowagi statycznej. Z punktu widzenia kinematyki rozróżnia się drgania okresowe (harmoniczne i nieharmoniczne) oraz drgania nieokresowe. Ze względu na czas trwania rozróżnia się drgania ciągłe oraz krótkotrwałe. Drgania krótkotrwałe, nazywane również wstrząsami, które mają całkowity przebieg nie dłuższy niż 5 T, gdzie T – okres drgań w sekundach. Z punktu widzenia dynamiki rozróżnia się: – drgania swobodne (własne), które stanowią podstawową charakterystykę dynamiczną danego ustroju i które mogą być wywołane jednorazowym impulsem zewnętrznym, wytrącającym układ z położenia równowagi, po czym układ pozostawiony jest samemu sobie (bez dalszego dopływu energii zewnętrznej), – drgania wymuszone ustroju, spowodowane działaniem stale dopływającej energii zewnętrznej, np. przez występowanie ob- ciążeń dynamicznych zmiennych w czasie okresowo lub nieokresowo, – drgania parametryczne, samowzbudne i inne, bardzo rzadko występujące w konstrukcjach budowlanych, Podczas drgań ciał sprężystych występują stale ubytki energii spowodowane przyczynami zewnętrznymi (np. oporem powietrza, tarciem w łożyskach itp.) oraz tarciem wewnętrznym w siatce krystalicznej ciała. Tak więc drgania ustrojów rzeczywistych, występujących w naturze, są drganiami tłumionymi, a znajomość właściwości tłumienia drgań (współczynniki tłumienia) poszczególnych ustrojów i konstrukcji jest dość istot- na w obliczeniach projektowych. W niektórych jednak przypadkach obliczeń. dynamicznych można pominąć tłumienie drgań. Rzeczywiste ustroje techniczne, elementy i konstrukcje budowlane można poddać analizie teoretyczne j tylko na drodze pewnej idealizacji układu rzeczywistego, przy pominięciu szeregu mniej ważnych właściwości układu. Układ zastępczy do analizy drgań mechanicznych składa się zazwyczaj z punktów materialnych i ustrojów sztywnych obarczonych pewnymi więzami. Tymi więzami, albo stopniami swobody układu materialnego, nazywa się niezależne od siebie współrzędne, niezbędne do jednoznacznego opisania ruchu całego układu. Drgające ustroje sprężyste mają najczęściej nieskończoną liczbę stopni swobody. W rozważaniach technicznych stosuje się także uproszczenia, polegające na zastąpieniu masy ciągłej przez równoważne masy skupione, połączone ze sobą fikcyjnymi nieważkimi sprężynami. Takie układy noszą nazwę dyskretnych, o skończonej liczbie stopni swobody. W celu określenia położenia swobodnej, sztywnej bryły w przestrzeni potrzebna jest znajomość niezależnych współrzędnych, którymi mogą być 3 przesunięć środka ciężkości bryły, w kierunku równoległym do osi współrzędnych x, y, z oraz 3 składowe kąta obrotu względem osi przechodzących przez środek ciężkości i równoległych do x, y, z. Układ o 6-stopniach swobody dynamicznej może być odniesiony do fundamentów typu blokowego. Najprostszym układem podstawowym, szczególnie przydatnym do omówienia parametrów drgań okresowych, jest układ jednomasowy o jednym stopniu swobody dynamicznej. Układ taki najłatwiej przedstawić jako statycznie wyznaczalną belkę sprężystą, nieważką, obciążoną masą skupioną. W dalszych rozważaniach rozpatrzono tylko dania liniowe, przy założeniu, że charakterystyka elementów sprężystych ma przebieg liniowy oraz, że tłumie- nie jest również liniowe i proporcjonalne do prędkości masy drgającej. [hasła pokrewne: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro