Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

DRGANIA UKŁADU O JEDNYM STOPNIU SWOBODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD MASZYNY Ogólne zasady projektowania fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny odnoszą się przede wszystkim do fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie lub za pośrednictwem wibroizolacji, a także stropów i wolno stojących pomostów obciążonych maszynami. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny należą do konstrukcji przemysłowych, o takich samych rozwiązaniach materiałowych i wykonawczych, jakie występują w innych konstrukcjach budowlanych, a zatem przy ich projektowaniu należy uwzględnić wymagania norm materiałowych i norm projektowania w zakresie konstrukcji betonowych i żelbetowych, stalowych, gruntów budowlanych itp. Specyfika obciążeń i oddziaływań dynamicznych, charakterystyki dynamiczne podłoża gruntowego, wpływ zmęczenia materiałów i inne warunki narzucone przez technologię danego przemysłu wymagają jednak określenia odrębnych zasad projektowania fundamentów i konstrukcji obciążonych dynamicznie. Takie zadanie spełnia norma PN-80/B-03040 1J zawierająca wymagania oraz wytyczne obliczenia i projektowania omawianych konstrukcji przemysłowych. Nowa wersja normy PN/B-03040 (w porównaniu do st3- rej z 1967 r.) wprowadziła pojęcia stanów granicznych, obciążenia charakterystyczne i obliczeniowe, rozszerzyła i uściśliła pewne podstawowe pojęcia, warunki i zalecenia. Norma 51J zakłada, że fundamenty są projektowane na stany eksploatacyjne maszyn, w zakresie stanu granicznego użytkowania oraz na stany przedremontowe (awaryjne) w zakresie stanu granicznego nośności. Obliczenia stanu granicznego nośności powinny być prowadzone zgodnie z zasadami statyki i dynamiki budowli, wytrzymałości materiałów itp., a także zgodne z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących obliczania i projektowania konstrukcji z materiałów, z których ma być wykona- ny fundament, przy uwzględnieniu dodatkowych warunków i wymagań normy PN/B-03040. Sam proces projektowania fundamentów i konstrukcji wsporczych obciążonych maszynami polega na ustaleniu koncepcji materiałowo-konstrukcyjnej, zebraniu pełnych założeń techno- logicznych, geotechnicznych, budowlanych i innych, wykonaniu obliczeń dynamicznych i statyczno-wytrzymałościowych, rysunków konstrukcyjno-budowlanych, roboczych, warsztatowych itp., sprecyzowaniu ścisłych zaleceń i wytycznych wykonania konstrukcji oraz montażu maszyn na fundamentach. [patrz też: murator prenumerata, najlepsze piece co, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata najlepsze piece co styropian grafitowy czy warto