Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

DOPUSZCZALNE-AMPLITUDY DRGAŃ WYMUSZONYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Obliczenia dynamiczne fundamentów lub konstrukcji wsporczych obciążonych maszynami stanowią podstawę oceny stanu granicznego drgań tych konstrukcji. Po obliczeniu amplitud drgań wymuszonych należy dokonać oceny ich wartości liczbowych w stosunku do wyznaczonych dopuszczalnych amplitud drgań wymuszonych. Stany graniczne drgań fundamentu lub konstrukcji wsporczej mogą być ustalone w odniesieniu do następujących kryteriów: a) niezawodna, ekonomiczna praca samej maszyny, b) zakł6cenia powodowane w otoczeniu przez pracę maszyny a odbierane przez ludzi oraz wrażliwe na drgania instrumenty i urządzenia, c) wpływ rozchodzących się drgań na obiekty budowlane znaj- dujące się w pobliżu pracujących maszyn. Amplitudy dopuszczalne można wyznaczać według każdego z wymienionych kryteriów, ale na ogół warunki podane w poz. b) i c) ograniczają dodatkowo wartości amplitud wynikające z warunku niezawodnego użytkowania samej maszyny (poz.a). Dopuszczalną amplitudę drgań wymuszonych należy więc wyznaczać: 1) zgodnie z wymaganiami producenta lub dostawy maszyny, 2) przy braku ścisłych-wymagań producenta (dostawcy) maszyny, a następnie ograniczyć jej wartość, biorąc pod uwagę: – niekorzystne warunki gruntowe, – wrażliwość ludzi przebywających w pobliżu na wpływ drgań, – wrażliwość na drgania maszyn precyzyjnych i urządzeń znajdujących się w otoczeniu maszyny, – stan konstrukcji budynku, w którym maszyna ma być ustawiona, – inne czynniki. Nie zaleca się dążenia do projektowania fundamentów o amplitudach drgań wymuszonych równych wartościom dopuszczalnym, jeżeli małym kosztem można uzyskać lepsze warunki pracy fundamentu (mniejszą amplitudę drgań wymuszonych) Do czasu ustalenia normy dotyczącej oceny szkodliwości wpływów drgań i wstrząsów na budynki, ludzi i urządzenia można posługiwać się danymi przytoczonymi w załączniku Z-2 do PN-80/B-03040 lub w projekcie normy PN/B-02170. w przypadku równoczesnego występowania drgań wzbudzających, o różnych częstościach wymuszających ni i odpowiadających tym częstościom amplitudach dopuszczalną amplitudę drgań można określić jak dla zastępczej częstości drgań. Dopuszczalne amplitudy drgań fundamentów na wibroizolacji można zwiększać: a) dla maszyn o częstości drgań wzbudzających 16 Hz m 5 Hz – 1,5 raza, b) dla maszyn o częstości drgań wzbudzających 2 razy. [więcej w: murator prenumerata, najlepsze piece co, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata najlepsze piece co styropian grafitowy czy warto