Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny powinny zawierać: 1) techniczną charakterystykę maszyny, na którą składają się Następujące dane: nazwa, typ, rok produkcji, zakład produkcyjny, moc, liczba obrotów lub. uderzeń na minutę, masa całkowita, masa części ruchomych itp. 2) rysunki dyspozycyjne fundamentu, z zaznaczeniem wartości i miejsc przyłożenia obciążeń statycznych i dynamicznych (w tym sił działających na śruby kotwiące); na rysunkach tych powinny być również podane wymagania dotyczące elementów stalowych, które należy osadzić w betonie, dla potrzeb montażu i eksploatacji maszyn, 3) rysunki fundamentów, kanałów i obiektów przylegających do fundamentu, 4) inne wymagania dotyczące sztywności i odkształcalności fundamentu. Wymienione wyżej założenia technologiczne powinny być uzupełnione przez: – dane geotechniczne o warunkach gruntowych i wodnych w podłożu fundamentu, zgodnie z PN-74/B-03020, – dane o budynku, w którym maszyna ma być usytuowana, a w szczególności o wrażliwości otoczenia maszyny na wpływ drgań mechanicznych, – dane o wrażliwości na drgania dalszego otoczenia maszyny, jeżeli. zachodzi obawa szkodliwego wpływu na większą odległość (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Najpowszechniejszym źródłem drgań mechanicznych, występujących w obiektach budownictwa przemysłowego, jest ciągła praca maszyn i ich działania dynamiczne. Wszystkie maszyny można podzielić na dwie grupy, z uwagi na ich charakter pracy i występujące działania dynamiczne: Kategorie dynamiczności maszyn 1) maszyny o ustalonym ruchu okresowo-zmiennym, przy którym siły dynamiczne działające na fundament są okresowymi siłami bezwładności (maszyny o działaniu nie udarowym: obrotowe, korbowe, czyli tłokowe itp.); 2) maszyny o nieustalonym ruchu zmiennym nieregularnie, gdzie siły dynamiczne działając na fundament występują w postaci serii wstrząsów, uderzeń (młoty, kruszarki) lub pojedynczych impulsów. Klasyfikacja maszyn w zależności od funkcji gospodarczej I bardzo duże dla całej gospodarki państwowej II duże dla gałęzi przemysłu III średnie dla zakładu produkcyjnego IV małe dla jednego wydziału w zakładzie Przy obliczeniach dynamicznych konstrukcji wsporczych pod maszyny, a także przy projektowaniu wibroizolacji itp. ważne jest dokonanie-wstępnej oceny dynamiczności danej maszyny lub zespołu maszyn. Do tego celu służy na ogół podział maszyn na kategorie dynamiczności, w zależności od charakterystyki pracy maszyny i jej wielkości lub z uwagi na wartości obciążeń dynamicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kominy przemysłowe stanowią dość specyficzną grupę konstrukcji przemysłowych, gdyż należą do budowli smukłych i wysokich, w których dynamiczne działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem, a oprócz tego warunki użytkowania narzucają specjalne wymagania w zakresie ochrony termicznej itp. Kominy przemysłowe spełniają na ogół służebną rolę w procesie produkcyjnym, odprowadzając spaliny, parę wodną i inne gazy w wysokie warstwy atmosfery. Rola kominów przemysłowych jest ważną nie tylko z uwagi na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego, lecz również ze względów ochrony środowiska, wymagających budowy coraz wyższych-trzonów, przekraczających już wysokość 300 m. Kominy są najczęściej konstrukcjami wolno stojącymi, o kształcie smukłej rury cylindrycznej lub zbieżnej. Trzon komina może być żelbetowy, stalowy lub. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przeważająca część fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny jest projektowana i wykonana z betonu. W przypadku projektowania fundamentu pod maszynę IV kategorii dynamicznej i bardzo dużym znaczeniu gospodarczym zaleca się stosować beton o szczególnej wysokiej jakości, starannie zaprojektowany, odznaczający się jednorodnością, małą skurczliwością i wysoką wytrzymałością. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny są zbrojone konstrukcyjnie oraz na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Do zbrojenia atropowanego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych stosuje się stal klasy A-O i A-I (seos i St3S) , natomiast stal zbrojeniowa klasy A-II i A-III może być używana pod warunkiem sprawdzenia konstrukcji na rozwarcie rys lub wyjątkowo przy traktowaniu tych gatunków stali pod względem wytrzymałościowym jak stali A-I. Do konstrukcyjnego zbrojenia fundamentów można stosować dowolne gatunki stali, przy czym na ogół używa się stali niższych gatunków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wibroizolacja – to właściwe zastosowanie odpowiednich przekładek i elementów sprężystych, w celu ograniczenia i zmniejszenia przenoszenia drgań mechanicznych od ich źródła na otoczenie (wibroizolacja czynna) lub w celu ochrony wrażliwego na drgania urządzenia lub budynku od zakłóceń pochodzących z zewnątrz (wibroizolacja bierna). Jako techniczne środki wibroizolacyjne zastosuje się: a) przekładki lub podkładki sprężyste w postaci płyt, tafli i warstw z gumy, korka, filcu, drewna, tworzyw mikroporowatych i innych materiałów o odpowiednich właściwościach mechanicznych, b) pojedyncze elementy sprężyste w postaci wibroizolatorów (zwanych też amortyzatorami) sprężynowych gumowych lub gumowo-metalowych, złożonych, specjalnych itp. Wibroizolacja jest powszechnie uznanym środkiem dla skutecznej i łatwej ochrony przed drganiami różnych obiektów i urządzeń, dla zmniejszenia sił zakłócających dla polepszenia warunków pracy urządzeń, konstrukcji i ludzi. Na całym świecie obserwuje się szeroki rozwój produkcji materiałów i wyrobów wibroizolacyjnych, dostosowanych dla celów budownictwa przemysłowego , komunalnego 1 powszechnego. Wibroizolatary produkowane przez znane i wyspecjalizowane zakłady są dobrze reklamowane, łatwe do nabycia, odznaczają się skutecznością, trwałością i dużą wytrzymałością. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ŹRODŁA ZAKŁOCEŃ DYNAMICZNYCH Jako główne zakłócenia dynamiczne w budownictwie można przyjąć drgania mechaniczne ciągłe lub krótkotrwałe (zwane wstrząsami) wymuszone lub wzbudzone następującymi przyczynami: 1) pracą maszyn i urządzeń mechanicznych, 2) ruchem pojazdów szynowych, 3) ruchem ciężkich pojazdów kołowych lub gąsienicowych, 4) ruchem tłumu ludzi, 5) wbijaniem pali lub ścian szczelnych, 6) zagęszczeniem gruntów, 7) wybuchami w kamieniołomach itp., 8) przelotem samolotów i rakiet, 9) działaniem sił przyrody (wpływy sejsmiczne i inne) wymienione wyżej źródła drgań i wstrząsów są w rozny sposób zależne i kontrolowane przez człowieka. Zagęszczenie mechaniczne gruntów, wbijanie pali itp. można np. zakwalifikować do źródeł drgań ,całkowicie uzależnionych i kontrolowanych przez człowieka. Wzbudzenie drgań ruchem pojazdów zwykłych i szynowych jest wprawdzie zależne i kontrolowane przez człowieka, ale tylko w ograniczonym zakresie, natomiast działanie czynników przyrody należy zaliczyć do źródeł niezależnych i prawie nie kontrolowanych przez człowieka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przyrządy służące do mierzenia natężenia prądu nazywamy amperomierzami. Dodatnim kierunkiem prądu elektrycznego nazwano kierunek, w którym źródło prądu przenosi materialne cząstki mające ładunek dodatni. W źródle prądu stałego kierunek ten odpowiada kierunkowi przepływu prądu przez odbiornik od zacisku ze znakiem + do zacisku ze znakiem-, np. przez lampę elektryczną. Cząstki mające ujemny ładunek dążą w przeciwnym kierunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Obliczenia dynamiczne fundamentów lub konstrukcji wsporczych obciążonych maszynami stanowią podstawę oceny stanu granicznego drgań tych konstrukcji. Po obliczeniu amplitud drgań wymuszonych należy dokonać oceny ich wartości liczbowych w stosunku do wyznaczonych dopuszczalnych amplitud drgań wymuszonych. Stany graniczne drgań fundamentu lub konstrukcji wsporczej mogą być ustalone w odniesieniu do następujących kryteriów: a) niezawodna, ekonomiczna praca samej maszyny, b) zakł6cenia powodowane w otoczeniu przez pracę maszyny a odbierane przez ludzi oraz wrażliwe na drgania instrumenty i urządzenia, c) wpływ rozchodzących się drgań na obiekty budowlane znaj- dujące się w pobliżu pracujących maszyn. Amplitudy dopuszczalne można wyznaczać według każdego z wymienionych kryteriów, ale na ogół warunki podane w poz. b) i c) ograniczają dodatkowo wartości amplitud wynikające z warunku niezawodnego użytkowania samej maszyny (poz.a). Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Założenia do wykonania projektu fundamentów pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przewody oznaczono prostymi liniami, wyłącznik grubą kreską zamykającą przewody, a miejsca połączeń przewodów ze sobą i z zaciskami akumulatora, żarówką i wyłącznikiem – czarnymi kropkami. Dla uproszczenia rysunku, kropki nieraz opuszczamy. W dalszym ciągu. przy przedstawianiu przewodu elektrycznego będziemy posługiwać się schematami. Siła SEM i napięcie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »